11 August 2020

Sociale afstand - Social distance

Open this column and scroll down for English version


Vanmiddag zat ik op één van mijn vaste terrasjes hier in Malta. Daar zag ik plots een nieuw bord geplaatst. Niet met een onbekende tekst,  maar toch zette de tekst mij weer aan het denken. 

Scroll down for English version

Sociale afstand

Men vraagt op dat bord om sociale afstand. In deze twee woorden zit feitelijk de totale onduidelijkheid van de COVID situatie opgesloten. Die twee woorden sluiten elkaar namelijk uit. Ze gaan niet samen. 

Mogelijk bedoelt men dat het als sociaal beschouwd wordt om afstand te houden, maar sociaal is iets heel anders. Sociaal draagt geen afstand maar juist nabijheid in zich. Sociaal is nabij zijn. Elkaar betrekken. Omhelzen, knuffelen en ga zo maar door. Zo zijn wij mensen. Wij willen dichtbij elkaar zijn.

Het is zeker ook sociaal om iemand niet aan te raken als dat niet gewenst is, maar daar hebben we dacht ik toch geen bord voor nodig?

Fysieke afstand

Men bedoelt waarschijnlijk fysieke afstand, maar dat is niet sociaal...... En omdat wij juist die sociale wezens zijn gaan wij fysieke afstand niet langdurig volhouden. Dat is echt onmogelijk. Het brokkelt al steeds verder af. Ik vind het nog heel knap hoe lang we het hebben kunnen klaarspelen. We zijn klaar met de afstand, de minst bange mensen (de dapperen) laten meer en meer van zich horen. 

De aller bangsten

De aller bangsten echter blijven fier overeind in hun geloof dat de maatregelen wel moeten. Zij willen mondkapjes in de straat. Zij willen beschermd worden door de anderen, omdat zij vinden dat zij ook hun best doen. Zij hebben vooral het beeld dat het virus volledig is te managen. Bezorgd en lief is het zeker, maar niet realistisch. Hoe dan ook ik zit niet op dat betuttelen te wachten.

De politiek verantwoordelijken

En wie óók overeind blijven, zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor alle maatregelen die zij uitvaardigden. De politiek verantwoordelijke en de adviseurs om hen heen. De politiek verantwoordelijken zijn ook bang, maar bang voor wat anders. Diegenen die ons sociaal afstand adviseerde en daarmee onszelf lieten ontkennen. Diegenen zijn inmiddels al bezig een uitweg te zoeken om er zonder politiek gezichtsverlies mee weg te komen. 

Wel jammer van het tijdverlies, want als de verantwoordelijken eerlijk zouden kunnen toegeven dat er vanwege onwetendheid op het moment dat er beslissingen moesten worden genomen, mogelijk fouten zijn gemaakt, zou het niet nodig zijn om nu maatregelen omzichtig en gefaseerd te veranderen zodat men geen politiek gezichtsverlies lijdt. Ja COVID is zodoende gepolitiseerd waardoor het meer tijd kost dan nodig om maatregelen terug te draaien. 

Het is echter van alle tijden. Ik bedoel dit niet verwijtend, maar probeer het mechanisme te schetsen.  

De dapperen

Ik smacht momenteel vooral naar de reacties van de dapperen, want de aller bangsten en de politiek verantwoordelijken hebben al genoeg podium gehad dunkt mij.... 

Wees niet bang, maar dapper. Het is geen strijd, want strijd is angst. Het is overgave en vertrouwen. Wijsheid en betrouwbaarheid


===================================


English version

This afternoon I sat on one of my regular terraces here in Malta. There I suddenly saw a new sign posted. Not with an unknown text, but the text made me think again.

Social distance

On that board it’s asked for social distance. These two words actually contain the lack of clarity of the COVID situation. Those two words are mutually exclusive. They don't mix.
They may mean that it is considered social to keep your distance, but social is something different. Social does not imply distance but proximity. Social is being close. Involve each other. Hugging, cuddling and so on. That's how we humans are. We want to be close to each other.

It is certainly also social not to touch someone if that is not desired, but I don't think we need a board for that, do we?

Physical distance

They probably mean physical distance, but that is not social ...... And because we are precisely those social beings, we are not going to maintain physical distance for a long time. That is really impossible. It is already crumbling further and further. I think it is still a big achievement how long we managed to do it. Now we are done with the distance, the least scared people (the brave ones) are making themselves heard more and more.

The most frightened

However, the most frightened people remain proud of their belief that the measures must be taken. They want masks in the street. They want to be protected by the others because they think they are doing their best too. They mainly have the impression that the virus can be fully managed. It is certainly concerned and sweet, but not realistic. Anyway, I am not waiting for that patronizing.

The politically responsible

And those who also survive are the ones responsible for all the measures they have issued. The politicians and the advisers around them. The politicians are also afraid, but of something else. Those who advised us socially distance and thereby denied ourselves. Those are already trying to find a way out to get away with it without losing political face.

It is a pity about the loss of time, because if those politically responsible people could honestly admit that mistakes may have been made due to ignorance at the time when decisions had to be made, it would not be necessary to change measures cautiously and in phases now so that political loss of visionis avoided. Yes COVID has thus been politicized, which means that it takes more time than necessary to reverse measures.

However, it is timeless. I don't mean this accusingly, but try to outline the mechanism.

The brave

At the moment I am particularly yearning for the reactions of the brave, because the very fearful and the politically responsible have already had enough stage, I think ....

Don't be afraid, but be brave. It is not a struggle, because a struggle is fear. It's surrender and trust. Wisdom and reliability© TrefMij August 2020

No comments:

Post a Comment

COMMENTS TO: trefmij@gmail.com